برنامه كلينيك ها
روز نام پزشک ( کلینیک درد ) زمان
دوشنبه
دکتر ظفرقندی
10-12
روز نام پزشک ( سرگیجه ) زمان

دکتر حمید جلیلوند
09127166875
روز نام پزشک ( متخصص زنان ) زمان
سه شنبه
شنبه
دکتر راوری
دکتر گودرزی
11-12
10 صبح
روز نام پزشک ( متخصص ریه ) زمان
چهارشنبه
دکتر فاطمه صفایی نیک
10 صبح
روز نام پزشک ( متخصص قلب و عروق ) زمان
شنبه
دوشنبه
چهارشنبه
یکشنبه
سه شنبه
پنجشنبه
دكتر رشیدی
دكتر رشیدی
دكتر رشیدی
دکتر بروجردی
دکتر بروجردی
دکتر بروجردی
9-11
9-11
9-11
9-12
9-12
9-12
روز نام پزشک ( جراح ارتوپد ) زمان
یکشنبه
سه شنبه
دکتر اعظمی
دکتر اعظمی
09127036458
09127036458
روز نام پزشک ( فوق تخصص گوارش ) زمان
يك شنبه
دوشنبه
دكتر مجتبي مجديان فر
دكتر مجتبي مجديان فر
10-11
10-11
روز نام پزشک ( شنوايي سنجي ) زمان
يك شنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
آزاده ابراهيمي
آزاده ابراهيمي
آزاده ابراهيمي
آزاده ابراهيمي
9:30-10:30
9:30-10:30
9:30-10:30
9:30-10:30
روز نام پزشک ( جراح عمومي ) زمان
یکشنبه
سه شنبه
یکشنبه
دکتر محمد سراج
دکتر محمد سراج
دكتر موسویان
3 عصر
3 عصر
10:30 صبح
روز نام پزشک ( متخصص اورولوژي ) زمان
يكشنبه
دكتر سيد ناصر سيد اسماعيلي
8/30 صبح
روز نام پزشک ( متخصص داخلی ) زمان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
دكتر اتابکی
دكتر اتابکی
دكتر اتابکی
دكتر اتابکی
دكتر اتابکی
10صبح
10صبح
10صبح
10صبح
10صبح