پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹ ، ساعت
بیمارستان فوق تخصصی پاستورنو

داروخانه


داروخانه بیمارستان پاستورنو واقع در طبقه اول در دو بخش بستری و سرپایی تأمین كننده نیازهای دارو و لوازم مصرفی بیماران، دارای خدمات و امكانات منحصر به فرد زیر می باشد می ­باشد:

  • تهیه داروهای تخصصی كموتراپی
  • تهیه داروهای تك نسخ و كمیاب
  • كنترل عوارض ناخواسته دارویی
  • نظارت بر خطاهای دارویی
  • تهیه واكسن های مورد نیاز بیماران
  • انجام مشاوره دارویی توسط پزشك داروساز

تمامی مراحل تحویل گرفتن دارو و لوازم از شركت­­ها، جابجایی، نگهداری و انبارسازی تا تحویل به بخش و بیماران به منظور حفظ اثر بخشی دارو تحت نظارت دكتر داروساز و با رعایت استانداردهای GMP و در خصوص داروهای یخچالی با حفظ زنجیره سرما انجام می­گیرد.

  • مسئول فنی: سركار خانم دكتر الهام تیموری اقدم              داخلی: 252-211