جمعه ۰۲ اسفند ۱۳۹۸ ، ساعت
بیمارستان فوق تخصصی پاستورنو