یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ ، ساعت
بیمارستان فوق تخصصی پاستورنو