یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ ، ساعت
بیمارستان فوق تخصصی پاستورنو

برنامه كلينيك ها


شنبه   يكشنبه   دوشنبه   سه شنبه چهار شنبه پنجشنبه
 

دكتر شهریار باقری 17 الي 18

دكتر شهرام اعظمی 16 الی 18

  دكتر شهرام اعظمي 16 الي 17   دكتر شهریار باقری 13 الی 14
شنبه يكشنبه  دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنجشنبه
           
شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
           
شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
  دكتر پریسا مخلصی 11الی 12        
شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
    دكتر رضا مینایی 10

دكتر سيد هادي حسيني سعادت 10الي 11:30

دكتر رضا مینایی 10  
شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
       

 

 

 
شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
        دكتر پريسا پورصميمي 12  
شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
  دكتر محمدرضا بروجردی 10 الی 12   دكتر محمد رضا بروجردی 10 الی 12 دكتر سارا چقازردي 10 الی 12 دكتر محمد رضا بروجردی 10 الی 12
شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
 

دكتر مجتبی مجدیان فر 10 الی 11

دكتر مجتبی مجدیان فر 10 ا      
شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
  دكتر علی نقره كار  13:30الی 15 دكتر مریم ظفرقندی 10 الی 12   دكتر مريم ظفرقندي 10 الي 12  
شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
          دكتر اردشیر حسن زاده 12 الی 13
شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشن

دكتر علی میرزا گودرزی 16 الی 17

 

دكتر مریم زاهدی 11 الی 12

دكتر مريم خسرومهر 10 الی 12   دكتر مریم خسرومهر 10 الی 12
شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

دكتر سید مصطفی نصرتیان 10 الی 11

دكتر سید مصطفی نصرتیان 10 الی 11

دكتر سید مصطفی نصرتیان 10 الی 11

 

دكتر سید مصطفی نصرتیان 10 الی 11

 
شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
دكتر شهرام اعظمی  صبح و عصر دكتر شهرام اعظمی صبح و عصر دكتر شهرام اعظمی آقای محمد هاشم نژاد صبح و عصر دكتر شهرام اعظمی صبح و عصر دكتر شهرام اعظمی آقای محمد هاشم نژاد صبح و عصر دكتر شهرام اعظمی صبح و عصر
شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
  دكتر حمید جلیلوند و خانم آزاده ابراهیمی 10 الی 11 دكتر حمید جلیلوند و خانم آزاده ابراهیمی 10 الی 11 دكتر حمید جلیلوند و خانم آزاده ابراهیمی 10 الی 11 دكتر حمید جلیلوند و خانم آزاده ابراهیمی 10 الی 11 دكتر حمید جلیلوند و خانم آزاده ابراهیمی 12
شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
          دكتر حميد جليلوند 12
شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
آقای مسعود ثاقب صبح و عصر آقای مسعود ثاقب صبح و عصر آقای مسعود ثاقب صبح و عصر آقای مسعود ثاقب صبح و عصر آقای مسعود ثاقب صبح و عصر  
شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
           
شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
    دكتر كامبيز علامه زاده 10 الي 11   دكتر كامبیز علامه زاده 10 الي 11   
شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه