سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ ، ساعت
بیمارستان فوق تخصصی پاستورنو

برنامه كلينيك ها


شنبه   يكشنبه   دوشنبه   سه شنبه چهار شنبه پنجشنبه
 

 

         
شنبه يكشنبه  دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنجشنبه
           
شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
           
شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
           
شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
     

 

    
شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
       

 

 

 
شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
           
شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
           
شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
 

 

        
شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
           
شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
           

 

جراح و متخصص زنان و زایمان

شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشن

 

 

 

      جراح عمومی
شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

 

 

 

 

 
شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
           شنوایی سنجی
شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
           كلینیك سرگیجه
شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
           

بینایی سنجی

شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
           
شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
           
شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
           
شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه