دوشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۸ ، ساعت
بیمارستان فوق تخصصی پاستورنو

جوابدهی آزمایشگاه