دوشنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۸ ، ساعت
بیمارستان فوق تخصصی پاستورنو

كارگاه طراحی پوستر زایمان طبیعی