سه شنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۸ ، ساعت
بیمارستان فوق تخصصی پاستورنو