پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹ ، ساعت
بیمارستان فوق تخصصی پاستورنو

هزینه هتلینگ


نرخ اتاق نرخ تخت روز (ریال)
اتاق خصوصی 7،699،000
اتاق دو تخته 5،988،000
اتاق سه تخته 4،277،000
تخت همراه در اتاق 1 تخته + غذا 855،000
تخت همراه در اتاق 2 تخته + غذا 855،000
تخت همراه در اتاق 3 تخته + غذا 855،000
CCU 9،837،000
ICU 15،396،000
تخت نوزاد 2،994،000
انكوباتور (نوزاد غیر سالم) 4،277،000
تخت اورژانس 2،073،000
  • هزینه سایر خدمات طبق تعرفه مصوب وزارت بهداشت می باشد.