سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ ، ساعت
بیمارستان فوق تخصصی پاستورنو

كارشناس بیماران بین الملل


 

كارشناس بیماران بین الملل فردی است كه در واحد بیماران بین الملل استقرار داشته و مسئولیت پیگیری و كلیه خدمات ارائه شده به بیمار در بیمارستان را به عهده دارد. از جمله ارتباط اولیه با بیمار و هماهنگ كردن تمهیدات لازم برای انجام كلیه خدمات بیمارستانی برای آن ها و همچنین رابط بین بیمار با پزشكان و تیم درمانی می باشد.

   وظایف كارشناس بیماران بین الملل در ارتباط با بیمار:

 • ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ در واﺣﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ 
 • اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ 
 • اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ 
 • اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ 
 • اﻃﻼع ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ بین الملل و ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺴﺘﺮی ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
 • ﻫﺪاﯾﺖ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻞ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
 • ﮐﻤﮏ در ﺗﺮﺟﻤﻪ و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ  و ﭘﺮﺳﺘﺎری در ﺣﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
 • ارزﯾﺎﺑﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﻫﻨﮕﺎم اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ 
 • اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﻻزم ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
 • اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ
 • ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ وزارت 
 • ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه