سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ ، ساعت
بیمارستان فوق تخصصی پاستورنو

پذیرش و ترخیص


مدارك لازم جهت پذیرش بیماران بستری:

 • داشتن مدرك شناسایی معتبر، جهت تشكیل پرونده
 • دستور بستری توسط پزشك
 • داشتن مدرك شناسایی معتبر جهت تكمیل اطلاعات هویتی بیمار در برنامه پذیرش و تشكیل پرونده
 • به همراه داشتن دفترچه بیمه، در صورت دارا بودن بیمه طرف قرارداد
 • ارائه معرفی نامه بیمه تكمیلی (در صورت لزوم)
 • جهت بیماران بخش زایمان، ارائه مدرك شناسایی معتبر همسر بیمار الزامی است.

فرآیند پذیرش بیماران بستری:

      مرحله1-مراجعه به واحد پذیرش و بررسی مدارك فوق توسط متصدی پذیرش

      مرحله2-انجام اقدامات لازم جهت بستری در بخش مورد نظر

      مرحله 3-گرفتن ودیعه از مراجعه كننده توسط متصدی صندوق (ودیعه پیش پرداختی جهت هزینه هایی كه بیمه قبول به پرداخت آن نمی كند)

      مرحله 4-تحویل كیف بهداشتی به بیمار در لحظه بستری

      مرحله 5-همراهی بیمار توسط منشی به بخش

مدارك لازم جهت ارائه به بیماران ترخیص شده:

 • برگه ترخیص مهر شده بیمار
 • كپی برگه خلاصه پرونده طبق خط مشی و روش اجرایی مربوطه
 • ریز صورتحساب پرداختی به بیمارستان
 • مدارك اقدامات پاراكلینیكی انجام شده در دوران بستری مانند (سی تی آنژیوگرافی، اكو، سونوگرافی، كلیشه های رادیولوژی، سی تی اسكن، MRI، گزارش آنژیوگرافی و....)
 • برگه آموزش به بیمار
 • كتابچه و بروشورهای آموزشی

فرآیند ترخیص بیماران بستری:

      مرحله1-انجام معاینات و دستورات نهایی ترخیص به بیمار توسط پزشك معالج

      مرحله2-نوشتن نسخه دارویی در دفترچه بیمه یا سرنسخه توسط پزشك معالج

      مرحله 3-آموزش لازم به بیمار (نحوه مصرف داروها، مراقبت در منزل، تغذیه و...) توسط پزشك

      مرحله 4-ارائه آموزش حین ترخیص (نحوه مصرف داروها، مراقبت در منزل، رژیم غذایی و علایم هشداردهنده) توسط سرپرستار بخش

      مرحله 5-اطلاع به خانواده بیمار در خصوص مراجعه به واحد ترخیص توسط منشی بخش

      مرحله 6-تحویل پرونده بسته شده بیمار به واحد ترخیص توسط منشی بخش

      مرحله 7-مراجعه همراه بیمار به واحد ترخیص جهت تسویه حساب نمودن و گرفتن برگه ترخیص

      مرحله 8-تحویل برگه مهر شده ترخیص بیمار به منشی بخش توسط همراه بیمار

      مرحله 9-ارائه آموزش های حین ترخیص (نحوه مراجعات بعدی، پیگیری اقدامات پاراكلینیكی، اخذ نوبت از بازتوانی قلبی و...)

      مرحله 10-ارائه مدارك به بیمار و ثبت در دفتر و گرفتن امضا از بیمار