یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ ، ساعت
بیمارستان فوق تخصصی پاستورنو