دوشنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۸ ، ساعت
بیمارستان فوق تخصصی پاستورنو