دوشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۹ ، ساعت
بیمارستان فوق تخصصی پاستورنو