جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ ، ساعت
بیمارستان فوق تخصصی پاستورنو