چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ ، ساعت
بیمارستان فوق تخصصی پاستورنو