یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ ، ساعت
بیمارستان فوق تخصصی پاستورنو