یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸ ، ساعت
بیمارستان فوق تخصصی پاستورنو