شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ، ساعت
بیمارستان فوق تخصصی پاستورنو