جمعه ۰۴ اسفند ۱۳۹۶ ، ساعت
بیمارستان فوق تخصصی پاستورنو