پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹ ، ساعت
بیمارستان فوق تخصصی پاستورنو