پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ، ساعت
بیمارستان فوق تخصصی پاستورنو