یکشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ، ساعت
بیمارستان فوق تخصصی پاستورنو