سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ، ساعت
بیمارستان فوق تخصصی پاستورنو